Loading...

Pensez à dédicacer le chapitre ou une créature.

Tarnégol omer. Bécha-a chéba hakadoch barou'H ou étsel hatsadikim began éden zolfim kol ilané gan eden béssamim oumeranénim ouméchabe'Him véaz gam hou mitorer ouméchabéa'H

Békol richon omer. Séou chéarim raché'Hem véitnassou pit'Hé olam véyavo méle'H hakavod. Mi zé méle'H hakavod ado-naï izouz véguibor ado-naï guibor mil'Hama

Békol chéni omer. Séou chéarim raché'Hem oussou pit'Hé olam véyavo mele'H hakavod. Mi hou zé méle'H hakavod ado-naï tsévaoth hou méle'H hakavod séla.

Békol chlichi omer. Imdou tsadikim véiskou vatorah 'Hédé chéhiyé s'Hartèm kafoul laolam haba.

Békol réviyi omer. Lichouaté'Ha kiviti ado-naï.

Békol 'Hamichi omer. Ad matai atsel tichkav matai takoum michnaté'Ha.

Békol chichi omer. Al té-éhav chéna pèn tivarech péka'H éné'Ha séva la'Hem.

Békol chéviyi omer. Èt la-assotte lado-naï hépérou toraté'Ha.

Tarnégolèt omérèt. notène lé'Hem le'Hol bassar qui léolam 'Hasdo.

Yona omérèt. Késsous agour kène atsaftsef ehgué kayona dalou eynay lamarom ado-naï achka li arvéni.

Omérèt yona lifné hakadoch barou'H hou. Ribono chel olam ihyou mézonotay mérourim kézayout béyadé'Ha veal iyhou métoukim kidvach al yésé bassar vadam.

Nécher omer. Véata ado-naï élo-him tsévaoth élohé israel hakitsa lifkod kol hagoyim al ta'Hon kol bogdé avèn séla.

Agour omer. Odou lado-naï bé'Hinor bénével assour zamérou lo.

Tsipor omer. Gam tsipor matésa vaït oudror kèn la acher chata afro'Héha èt mizbé'Hoté'Ha ado-naï tsévaoth malki vélohaï.

Sénounit omérèt. Léma-an yézaméré'Ha 'Havod vélo ydom ado-naï élohaï léolam odéka.

Tassit omérèt. Ezri méim ado-naï ossé chamaïm va-arets.

Tsya oméret. Or zaroua latsadik oulichrei lev sim'Ha.

Rétsifi omer. Na'Hamou na'Hamou ami yomar élohei'Hem.

'Hassida omeret. Dabérou al lev yérouchalayim vékirou eleiha ki maléa tséva-a ki nirtsa aona ki laké'Ha miyad ado-naï kiflaim be'Hol atotéia.

Orev omer. Mi ya'Hin léorev tseido ki yeladav el el yéchavéou.

Zarzir omer. Vénoda bagoyim zaram vétsé-étsaeihem beto'H ha-amim kol roeihem ya'Hiroum ki hem zéra béra'H ado-naï.

Avaz chébabaït omeret. Odou lado-naï kirou vichmo hodiyou va-amim alilotav. Chirou lo zamerou lo si'Hou be'Hol nifléotav.

Avaz habar haméchotétét bamidbar kéchéroé et Israel oskim batorah omeret. Kol koré bamidbar panou dére'H Ado-naï yachrou messila léloheinou.

Veal metsiout mézonoteiha omeret : arour haguever acher yvta'h ba-adam. Barou'k haguever acher yvta'h bado-naï. véhaya ado-naï mivta'Ho.

Péroguyot omerim. Bit'Hou vado-naï adei ad ki beya ado-naï tsour olamim.

Ré'Hama omeret. Echréka lahem véakabétsem ki féditim véravou kémo ravou.

Tsiporet kéramim omeret. Essa 'einai el héharim mé-a-ïn yavo 'ezri.

'Hassil omer. Ado-naï élo-haï ata aromim'ka odéh chim'ka ki 'assita pélé 'étsot méra'hok émouna omen.

Chémamit ormeret. Halélou-hou bétsiltsélé chama halélou-hou bétsiltsélé térou'a.

Zvouv omer. Bécha-a ché-ein Israel osskim batorah. Kol omer kéra véamar ma ékra kol habassar 'Hatsir vé'Hol 'Hasdo kétsits assadé. Yavech 'Hatsir navel tsits oudvar eloheinou yakoum léolam.

Boré niv sfatayim chalom chalom léra'Hok vélakarov amar ado-naï ourfativ.

Taninim omerim. Halélou et ado-naï min ha-arets taninim vé'Hol téhomot.

Livyatan omer. Hodou lado-naï ki tov ki léolam 'Hassdo.

Daguim omerim. Kol ado-naï al hamayim el hakavod irim ado-naï al mayim rabim.

Tsfardéa omeret. Barou'H chem kévod mal'Houto léolam vaed.

Perek Revi'i

Tarnégol omèr. Bécha’a chéba hakadoch barou’k hou étsèl hatsadikim bégan ‘édèn, zolfim kol ilané gan ‘édèn béssamim, ouméranénim ouméchabé’him, véaz gam hou mit’orèr ouméchabéa’h.

Békol richone omèr. Séou ché’arim raché’kèm véhitnassou pit’hé ‘olam, véyavo mélè’k hakavod. Mi zé mélè’k hakavod, Adonay ‘izouz véguibor, Adonay guibor mil’hama.

Békol chéni omèr. Séou ché’arim raché’kèm ouss’ou pit’hé ‘olam véyavo mélè’k hakavod. Mi hou zé mélè’k hakavod, Adonay tsévaoth hou mélè’k hakavod sélah.

Békol chlichi omèr. ‘Imdou tsadikim vé’iskou batorah, kédé chéhiyé s’karé’kèm kafoul la’olam haba.

Békol révi’y omèr. Lichou’até’ka kiviti Adonay.

Békol ‘hamichi omèr. ‘Ad matay ‘atsèl tichkav, matay takoum michnaté’ka.

Békol chichi omèr. Al tééhav chéna pèn tivarèch, péka’h éné’ka sév’a la’kèm.

Békol chévi’i omèr. ‘Èt la’assotte Ladonay, héférou toraté’ka.

Tarnégolèt omérèt. notèn lé’hèm le’kol bassar, ki lé’olam ‘hasdo.

Yona omérèt. Késsous ‘agour kène atsaftsèf éhégué kayona dalou ‘eïnay lamarom Adonay ‘ochka li ‘orvéni.

Oméret yona lifné hakadoch barou’k hou. Ribono chèl ‘olam, ihyou mézonotay mérourim kézayt béyadé’ka, veal iyhou métoukim kidvach ‘al yédé bassar vadam.

Néchèr omèr. Véata Adonay Élohim tsévaoth élohei ysraél hakitsa lifkod kol hagoym al ta’hon kol bogdé avèn sélah.

Agour omèr. Hodou Ladonay bé’kinor, bénévèl ‘assor zamérou lo.

Tsipor omèr. Gam tsipor matséha vayt, oudror kèn lah, achèr chata èfro’kéiha èt mizbé’hoté’ka Adonay tsévaoth, malki vélohay.

Sénounit omérèt. Léma’an yézaméré’ka ‘kavod vélo idom, Adonay élohay lé’olam odéka.

Tassit omérèt. ‘Èzri mé’im Adonay, ‘ossé chamaym vaarèts.

Tsiya omérèt. Or zarou’a latsadik, oulé-ichrei lèv sim’ha.

Rétsifi omèr. Na’hamou, na’hamou ‘ami, yomar élohei’kèm.

‘Hassida omérèt. Dabérou ‘al lèv yérouchalaym vékirou eleïha, ki maléa tsévaa, ki nirtsa ‘avona, ki lak’ha miyad Adonay kiflaym bé’kol ‘hatotéiha.
‘Orèv omèr. Mi ya’hin la’orèv tsido, ki yéladav él Èl yéchavé’ou, it’ou livli o’kèl.

Zarzir omèr. Vénod’a bagoym zar’am vétséétsaeihèm beto’k ha’amim, kol ro-eihèm yakiroum ki hèm zér’a béra’k Adonay.

Avaz chébabayt omérèt. Hodou Ladonay kirou vichmo, hodi-y’ou va’amim alilotav. Chirou lo zamrou lo, si’hou bé’kol nifléotav.

Avaz habar haméchotétèt bamidbar, kéchéroa èt ysraèl ‘oskim batorah omérèt: Kol koré bamidbar, panou dérè’k Adonay, yachrou méssila léloheinou. Ve’al métsiout mézonoteiha omérèt: Arour haguévèr achèr ivta’h baadam. Barou’k haguéver achèr yvta’h badonay ,véhaya Adonay mivta’ho.

Péroguyot omerim. Bit’hou badonay ‘adei ‘ad, ki béyah Adonay tsour ‘olamim.

Ré’hama omérèt. Échréka lahèm vaakabétsèm, ki féditim véravou kémo ravou.

Tsiporèt kéramim omérèt. Éssa ‘einay èl héharim, mé-ayn yavo ‘ezri.
‘Hassil omèr. Adonay Élohay ata, aromim’ka odéh chim’ka ki ‘assita pélé, ‘étsot méra’hok émouna omèn.

Sémamit ormérèt. Halélouhou bétsiltsélé chama’, halélouhou bétsiltsélé térou’a.

Zvouv omèr. Bécha’a ché-ein ysraèl ‘oskim batorah. Kol omer kéra véamar, ma ékra: kol habassar ‘hatsir, vé’kol ‘hasdo kétsits hassadé. Yavèch ‘hatsir navel tsits, ki roua’h Adonay nachva bo, a’kèn ‘hatsir ha’am. Yavèch ‘hatsir navèl tsits, oudvar Éloheinou yakoum lé’olam.

Boré niv sfataym chalom, chalom lara’hok vélakarov, amar Adonay ourfativ.

Taninim omerim. Halélou èt Adonay min haarèts, taninim vé’kol téhomot.

Livyatan omèr. Hodou Ladonay ki tov, ki lé’olam ‘hasdo.

Daguim omerim. Kol Adonay ‘al hamaym èl hakavod hir’im, Adonay ‘al maym rabim.

Tsfardé’a omérèt. Barou’k chèm, kévod mal’kouto, lé’olam va’èd.

Back to top

Share Page

Close